HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT REGISZTRÁCIÓHOZ

Hozzájárulok, hogy a Mount Event Projekt Kft. (Székhelye: 3529 Miskolc, Aulich Lajos utca 22., Adószáma: 12805053-2-05) (továbbiakban Társaság) mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján regisztrál a Társaság az Avasi Borangolás elnevezésű bor- és gasztrokulturális rendezvényen való támogatói részvételemhez.

 

A regisztráció feltétele az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulásom. A Társaság a regisztrációra vonatkozó adatkezelési nyilvántartásában rögzített személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az én előzetes hozzájárulásommal adhatja át.

A  regisztrációra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatom. Ebben az esetben minden személyes adatomat a Társaság nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részemre a továbbiakban hírlevél nem küldhető. A visszavonó nyilatkozatomat elküldhetem az info@borangolas.hu e-mail címre, illetve a 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 4. fsz. 1. postai címre is.

A Társaság (mint adatkezelő) neve, címe Mount Event Projekt Kft. (Székhelye: 3529 Miskolc, Aulich Lajos utca 22., tel.:+36 30 899-2000, www.borangolas.hu)

Az adatkezelés célja: rendezvény szervezésével kapcsolatos regisztráció.

 

A kezelt adatok köre:

- név

- vállalkozás neve

- adószám

- e-mail cím

- telefonszám

 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából kezeléséhez, ill. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az adattárolás határideje: a szerződés teljesítésétől számított 5 év, illetve a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

Az adatkezelés címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, illetve a Társaság informatikusa. A Társaság adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.

A Társaság személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal továbbíthat.

A személyes adataimmal kapcsolatban

Ø az adatkezelésről tájékoztatást kérhetek,

Ø kérhetem a Társaság által kezelt személyes adataim helyesbítését, módosítását, ki-egészítését,

Ø tiltakozhatok az adatkezelés ellen és kérhetem adataim törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint

Ø bíróság előtt jogorvoslattal élhetek, továbbá

Ø a felügyelő hatóságnál panaszt tehetek (https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html), illetve eljárást kezdeményezhetek. Amennyiben külföldi állampolgár vagyok, abban az esetben a lakóhelyem szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhatok panaszommal.

 

 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Ø Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Ø Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Ø Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410

Ø E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu/

 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – választásom szerint – a lakhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – megkeresem a Társaságot is.

 

A Társaság kérelmemre tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott

Ø adataimról,

Ø azok forrásáról,

Ø az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

Ø időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szem-pontjairól,

Ø az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

Ø adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg-előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

Ø személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Társaság a kérelmem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül, (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtottam be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést a Társaság visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes sze-mélyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt).

 

A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul veszem és az adatkezeléshez önként hozzájárulok.